skip to Main Content
Policy

©Hak cipta
Landasan Lumayan Sdn Bhd

Hak cipta terpelihara
Mana-mana bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau pun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu:

Diterbitkan oleh:
Landasan Lumayan Sdn Bhd
Level 18, Wisma Ehsan
BSN Cawangan Utama Negeri Selangor
Persiaran Dato’ Menteri
Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Selangor

Polisi Anti-Sogokan Rasuah

Polisi Kod Etika Perniagaan

Polisi Konflik Kepentingan

Polisi Pemberi
Maklumat

Polisi Penerimaan dan Pemberian Hadiah

Back To Top

©Hak cipta
Landasan Lumayan Sdn Bhd

Hak cipta terpelihara
Mana-mana bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau pun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu:

Diterbitkan oleh:
Landasan Lumayan Sdn Bhd
Level 18, Wisma Ehsan
BSN Cawangan Utama Negeri Selangor
Persiaran Dato’ Menteri
Seksyen 14, 40000 Shah Alam
Selangor

Tidak Setuju